Produkty | ELPOMIX

Kruszywo ELPOMIX to wysokiej jakości produkt, stosowany w inżynierii komunikacyjnej, produkowane jest w dwóch odmianach:

 • odmiana 1 – o wskaźniku nośności powyżej 35 %,
 • odmiana 2 – o wskaźniku nośności powyżej 10 %,

P1050654 fot. ropczyce3

Odmiana 1 znajduje zastosowanie do:

 • warstwy pomocniczej mrozoochronnej,
 • budowy warstw nasypów drogowych i do robót ziemnych wg PN-S-02205,
 • niwelacji terenu, przy rekultywacji,
 • ulepszenia i stabilizacji spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym popiołem lotnym lub innymi spoiwami drogowymi) wg norm PN-S-96012, PN-S-96011, PN-S-06103 lub Aprobat Technicznych IBDiM dla zastosowania:
  • do warstw pomocniczych i ulepszonego podłoża nawierzchni
  • podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych dla kategorii obciążenia ruchem od KR 1 do KR 6 oraz poniżej głębokości przemarzania wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

 

Odmiana 2 znajduje zastosowanie do:

 • budowy warstw nasypów drogowych wg PN-S-02205, w tym także do budowy warstw nasypów jako materiał drobnoziarnisty do wypełnienia wolnych przestrzeni w kruszywach kamienistych wg PN-S-02205
 • budowy warstw nasypów drogowych wg PN-S-02205, oraz warstw pomocniczych wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” dla kategorii obciążenia ruchem od KR 1 do KR 6 po ulepszeniu (cementem, wapnem, aktywnym popiołem lotnym lub innymi spoiwami drogowymi) wg norm PN-S-96012, PN-S-96011 lub PN-S-06103 lub Aprobat Technicznych IBDiM.

P1050651

Zalety kruszywa ELPOMIX :

 • doskonała zagęszczalność
 • możliwość dostawy materiału dokładnie w miejsce zabudowy; uzyskiwane wskaźniki zagęszczenia, nośności materiału pozwalają na przejezdość lekkiego sprzętu bezpośrednio po operacji zagęszczenia
 • gęstość objętościowa oferowanego kruszywa po zagęszczeniu (1,1-1,2 g/cm3) jest znacznie niższa niż kruszyw naturalnych (1,9-2,1 g/cm3). Tym samym ilość kruszywa potrzebnego do wykonania nasypu jest mniejsza o 20-30%.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego