Produkty | ELPOFRANS

Wypełniacz ELPOFRANS jest kruszywem wypełniającym dla zastosowania w inżynierii komunikacyjnej służy do wykonania mieszanek z innymi kruszywami jako dodatkiem korygującym uziarnienie lub inne właściwości, ułatwiającym zagęszczanie i podnoszącym wskaźnik nośności.

piasek+gips+recykler rozkładanie gipsu spych.

Wypełniacz ELPOFRANS może być stosowany w budownictwie komunikacyjnym:

 • do kruszyw i gruntów:
  • w ilości do 35 % do budowy warstw nasypów drogowych, do robót ziemnych i ulepszeń wg PN-S-02205 przy zawartości siarki całkowitej w mieszankach co najwyżej 7,5 %,
  • w ilości do 20 % do warstw pomocniczych wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz wg „katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” dla kategorii obciążenia ruchem od KR 1 do KR 6 po ulepszeniu wg punktu 3.3 przy zawartości siarki całkowitej w mieszankach co najwyżej 7,5 %,
  • w ilości do 7 % podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 oraz wg „katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” dla kategorii obciążenia ruchem od KR 1 do KR 6, jako materiał doziarniający w uzupełnieniu w frakcjach drobnych do uziarnienia od 0 mm do 63 mm,

 

 • do mieszanek stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) wg norm PN-S-96012, PN-S-96011 lub PN-S-06103 w ilości do 10 % w stosunku do ilości spoiwa w mieszance dla zastosowania:
  • do warstw pomocniczych i ulepszonego podłoża nawierzchni wg „katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” dla kategorii obciążenia ruchem od KR 1 do KR 6 ,
  • do podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych dla kategorii obciążenia ruchem od KR 1 do KR 6 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego